Alternations of cardiac IK1 and Ito from FKBP12.6 transgenic mouse heart and potential impact of cardiac hypertrophy

Bing Xu, Jiu Xin Zhu, Rong Huo, Zhen Yu Yan, Jian Li Hee, Lin Deng, Jian Xin Wang, Jian He, Guo Fen Qiao, Hanying Chen, Bai Yan Li

Research output: Contribution to journalArticle

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Alternations of cardiac I<sub>K1</sub> and I<sub>to</sub> from FKBP12.6 transgenic mouse heart and potential impact of cardiac hypertrophy'. Together they form a unique fingerprint.