Generation of cardiac and endothelial cells from neonatal mouse testis-derived multipotent germline stem cells

Shiro Baba, Toshio Heike, Katsutsugu Umeda, Toru Iwasa, Shinji Kaichi, Yoshimi Hiraumi, Hiraku Doi, Momoko Yoshimoto, Mito Kanatsu-Shinohara, Takashi Shinohara, Tatsutoshi Nakahata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

38 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Generation of cardiac and endothelial cells from neonatal mouse testis-derived multipotent germline stem cells'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences