KCa1.1 β4-subunits are not responsible for iberiotoxin-resistance in baroreceptor neurons in adult male rats

Wen Xiao Xu, Tao Ban, Lu Qi Wang, Miao Zhao, Lei Yin, Guo Li, Hanying Chen, John Schield, Guo Fen Qiao, Jing Long Yan, Bai Yan Li

Research output: Contribution to journalArticle

8 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'KCa1.1 β4-subunits are not responsible for iberiotoxin-resistance in baroreceptor neurons in adult male rats'. Together they form a unique fingerprint.