Reversible methylation of promoter-bound STAT3 by histone-modifying enzymes

Jinbo Yang, Jing Huang, Maupali Dasgupta, Nathan Sears, Masaru Miyagi, Benlian Wang, Mark R. Chance, Xing Chen, Yuping Du, Yuxin Wang, Lizhe An, Qin Wang, Tao Lu, Xiaodong Zhang, Zhenghe Wang, George R. Stark

Research output: Contribution to journalArticle

173 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Reversible methylation of promoter-bound STAT3 by histone-modifying enzymes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences